3 lutego 1937, środa

(A) Drohobycz. Bruno Schulz pisze list do Tadeusza Brezy.

(B) Drohobycz. Tadeusz Kaniowski, dyrektor Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu, sporządza pismo do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego w celu usprawiedliwienia nieobecności Brunona Schulza „w służbie”.

(A) Na początku listu do Tadeusza Brezy, zaprzyjaźnionego prozaika, eseisty i redaktora „Kuriera Porannego”*, Schulz wspomina, że co prawda dwa tygodnie temu był w Warszawie, ale niestety nie mógł się spotkać z Brezą: „Pobytowi memu towarzyszyły bardzo przykre okoliczności: Juna [Józefina Szelińska, narzeczona Schulza – przyp. red.] była ciężko chora1, wkrótce potem i ja zachorowałem i leżałem przez 10 dni w łóżku”2. W tym czasie widział się tylko z Witoldem Gombrowiczem, który pokazał mu maszynopis swojej nowej powieści3: „Jest prawie gotowa i wspaniała”4.

Z mniejszym entuzjazmem ocenia Schulz własną twórczość z ostatniego okresu: „Moja rzecz5 jest jeszcze w powijakach”6. Ledwie wzmiankuje o tomie „nowel dawniejszych”, Sanatorium pod Klepsydrą*, który wraz z ilustracjami przygotowuje do druku. Jeszcze raz – w podobny sposób, co w liście z 29 listopada 1936 roku – Schulz nawiązuje do swojego eseju o Adamie Grywałdzie, pierwszej powieści Brezy, który niedawno został opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Nie miałem uczucia, żebym pochwycił i wyczerpał w mojej recenzji istotę Twojej powieści. Grywałd jest bardzo trudny do zreferowania i do scharakteryzowania. Forma istotnie bardzo dobra. Powinieneś był dostać «nagrodę młodych». Ale tam zdaje się decydują względy zakulisowe”7.

W zakończeniu listu Schulz dopytuje Brezę o plany twórcze na przyszłość. Wspomina też, że zabrał Szelińską z Warszawy do Lwowa na dalsze leczenie.

Zobacz też: między 9 a 11 stycznia 1937, 12 stycznia 193723 stycznia 1937, 24 stycznia 1937. (jo)

(B) Kaniowski przywołuje okoliczności i daty choroby (od 12 stycznia do 23 stycznia 1937 roku, a następnie od 25 stycznia do 1 lutego 1937) i dołącza do niego stosowne zaświadczenia wydane przez lekarzy: dr. Kazimierza Bacię w Warszawie i dr. Eliasza Hoffmana w Drohobyczu8.

Zobacz też: 9 lutego 1937, po 20 lutego 1937. (mo)

 • 1
  Schulz ma na myśli próbę samobójczą Szelińskiej (zob. przed 12 stycznia 1937).
 • 2
  List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 3 lutego 1937 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 59. 
 • 3
  Chodzi o Ferdydurke Gombrowicza.
 • 4
  List Brunona Schulza do Tadeusza…, [w:] Bruno Schulz, op. cit., s. 59.
 • 5
  Prawdopodobnie Mesjasz, zaginiona (i prawdopodobnie nieukończona) powieść, która miała być opus magnum Schulza.
 • 6
  List Brunona Schulza do Tadeusza…, [w:] Bruno Schulz, op. cit., s. 59.
 • 7
  Ibidem.
 • 8
  Dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 195–197.