31 października 1937, niedziela

Drohobycz. W 71 numerze „Przeglądu Podkarpacia” ukazuje się pierwsza część szkicu Brunona Schulza E.M. Lilien.

To początek cyklu publikacji1 poświęconych sztuce Efraima Mojżesza Liliena*, autora Lieder des Ghetto2, książki, która zafascynowała już niespełna czternastoletniego Schulza. I właśnie od osobistych retrospekcji Schulz rozpoczyna rozważania. Wspomina okoliczności zetknięcia z książką Liliena (została mu pokazana przez starszego brata, Izydora Schulza*) oraz wrażenie, jakie na nim wówczas zrobiła. Rzuca to światło na początki twórczości plastycznej Schulza i jej źródła.
Cały, obszerny objętościowo szkic omawia zarówno inspiracje artystyczne Liliena, dzieje recepcji tej grafiki, jak i formę oraz zawartość ideową jego dzieł (syjonizm).

Zobacz też: publikacja pozostałych części cyklu – 14 listopada 1937, 12 grudnia 1937, 6 marca 1938, 27 marca 1938, 24 kwietnia 1938, maj–lipiec 1938, 10 lipca 1938, a także odczyty o Lilienie – 18 grudnia 1937, 5 lutego 19388 kwietnia 1938, 1 lipca 1938. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, E.M. Lilien, „Przegląd Podkarpacia” 1937, nr 71, s. 2. Kolejne części szkicu ukazały się w „Przeglądzie Podkarpacia” w numerach: 1937, nr 72, s. 2; 1937,nr 73–74, s. 3; 1938, nr 75–76, s. 4; 1938, nr 77, s. 3; 1938, nr 78–79, s. 3; 1938, nr 80, s. 4; 1938,nr 81–82, s. 3–4. Przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 128–140, przypisy s. 258–270.
    Na temat współpracy Schulza z „Przeglądem Podkarpacia” i okoliczności publikacji tego tekstu zob. Piotr Sitkiewicz, Ocalony przez mit. Schulz i Lilien, „Schulz/Forum” 2015, nr 6, s. 97–104.
  • 2
    Lieder des Ghetto. Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von E. M. Lilien, Berlin–Wien 1902.