31 grudnia 1936, czwartek

Lwów. (A) Bruno Schulz prawdopodobnie bierze udział w zabawie sylwestrowej. (B) Wydział III Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego informuje Biuro Personalne, że nie ma wolnych posad dla nauczycieli rysunku w lwowskich szkołach zawodowych.

(A) Podczas niej poznaje Józefa Nachta (1915–1981), wówczas młodego poetę i pisarza, autora tekstów satyrycznych, i proponuje mu spotkanie. Jedynym bezpośrednim śladem tego wydarzenia jest lakoniczna wzmianka z Wywiadu drastycznego, opublikowanego przez Nachta we lwowskiej „Naszej Opinii”: „Bruno Schulz powiedział po zabawie sylwestrowej: «Proszę mnie odwiedzić, to sobie pogadamy»”1.

Być może Schulzowi towarzyszy Józefina Szelińska, która miała spędzić te święta u rodziców w Janowie* i z którą Schulz chciał się spotkać we Lwowie* (pisał o tym w liście z 29 listopada 1936 roku do Romany Halpern2).

Zobacz też: 23 grudnia 1936, po 1 stycznia 1937, 8 stycznia 1937. (mo)

(B) Dlatego prośba o opinię podania Brunona Schulza o przeniesienie do Lwowa zostanie 14 stycznia przekazana do Wydziału I3

Zobacz też: (B) 2 lipca 1936*, 7 września 1936*, 10 lipca 1936*, 5 września 1936*, 9 września 1936*, 30 listopada 1936*, 16 grudnia 1936*, 28 grudnia 1936*, 23 stycznia 1937*, 25 stycznia 1937*. (kw)

  • 1
    Józef Nacht, Wywiad drastyczny. (Rozmowa z Brunonem Schulzem), [w:] Bruno Schulz w oczach współczesnych. Antologia tekstów krytycznych i publicystycznych z lat 1920–1939, redakcja i wstęp Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2021, s. 291.
  • 2
    List Brunona Schulza do Romany Halpern z 29 listopada 1936 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 143.
  • 3
    List Wydziału II do Biura Personalnego Kuratorium Okręgu szkolnego lwowskiego z 28 grudnia 1936, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 193.