lipiec–wrzesień 1938 roku

Warszawa. W tomie 12 „Skamandra” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Ferdydurke.

Opublikowany tekst1, będący najobszerniejszą wypowiedzią pisarza poświęconą dziełu Witolda Gombrowicza, Schulz wygłosił uprzednio 11 stycznia 1938 roku w Warszawie, na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Związku Zawodowego Literatów Polskich2.

Zobacz też: 24–30 października 1937*, 12–22 stycznia 1938*, 24 kwietnia 1938*. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, Ferdydurke, „Skamander” 1938, t. 12, z. 96−98, s. 183–189; przedruk [w:] idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 141–149, przypisy s. 270–275.
  • 2
    Zob. Odczyt o Gombrowiczu, „Apel” 1938, nr 17, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego”, nr 16 (zob. 16 stycznia 1938).