11 stycznia 1938, wtorek

(A) Warszawa. Bruno Schulz wygłasza referat o powieści Ferdydurke Witolda Gombrowicza w lokalu Związku Zawodowego Literatów Polskich.

(B) Poznań. W 7 numerze „Nowego Kuriera” ukazuje się Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem).

 

(A) Schulz wygłasza entuzjastyczny odczyt o powieści Gombrowicza* na zebraniu Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) przy ul. Pierackiego 16A1. Referatu słucha liczne grono – jak pisze redaktor „Czasu”, „cała niemal ekipa młodej literatury warszawskiej”2 – a po jego wygłoszeniu rozpoczyna się burzliwa dyskusja, podczas której głos zabierają między innymi Wanda Kragen*, Maria Kuncewiczowa*, Stefan Napierski* i Rafał Blüth.

Dyskusja ukazuje duże różnice zdań i prowadzi do wielu nieporozumień3. Pierwsza zabiera głos Wanda Kragen, oceniając powieść Gombrowicza skrajnie negatywnie4. Mimo polemicznego charakteru tego wystąpienia Kragen zyskuje aprobatę Schulza, który docenia jej odwagę i entuzjazm5. Oba wystąpienia, prezentujące odmienne sądy, nie przekonują jednak zebranych słuchaczy6. Z najostrzejszą krytyką dyskutantów spotyka się Wanda Kragen7. Rafał Blüth porównuje ją do Młodziakowej z Ferdydurke8, a według relacji warszawskiego dziennika „Czas” jej „niski poziom intelektualny rywalizował… z bardzo słabą znajomością językowej poprawności”9. Następnie głos zabiera Stefan Napierski, który w zdecydowany sposób potępia entuzjazm Schulza. Jego zdaniem książka Gombrowicza jest „wymierzona przeciw inteligenckości […] idąca śmiało przeciw zagładzie, będąca jednocześnie zjawiskiem regresji tak znamiennym dla kultury powojennej”10. W związku z ostrym przemówieniem Napierskiego kilka dni później* Romana Halpern*, inicjatorka odczytu o Ferdydurke, będzie dopytywać się Schulza o jego samopoczucie11

Sam Schulz nie był zadowolony ze swojego wystąpienia – „wyszedłem z tego wieczoru trochę przybity świetnymi przemówieniami dyskutantów i z niesmakiem do mojego odczytu”, zwierzał się Romanie Halpern12. Z lokalu ZZLP wychodzi przed zakończeniem dyskusji, gdyż czuje się przytłoczony liczbą osób chcących z nim rozmawiać i polemizować13. Za odczyt otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50 złotych14 mimo zastrzeżeń Wandy Melcer15 co do niewystarczającej długości wygłoszonego referatu16. Dyskusja rozpoczęta odczytem o Ferdydurke przenosi się na łamy czasopism, gdzie pojawiają się liczne relacje i komentarze. Jeszcze pod koniec stycznia Stanisław Piasecki nazwie entuzjazm Schulza objawem psychozy17.

Tekst referatu wygłoszonego przez Schulza zostanie opublikowany w lipcu 1938 roku w czasopiśmie „Skamander”18

Zobacz też: pierwsza połowa listopada 1937, 12 stycznia 1938, 16 stycznia 1938*, 18 stycznia 1938, 19 stycznia 1938*, 20 stycznia 1938*, 23 stycznia 1938*, 31 stycznia 1938. (ts)

(B) W tej swoistej autoprezentacji Schulz przedstawia się jako drohobycki malarz samouk, który niedawno zwrócił się także ku literaturze, czerpiąc inspirację do swoich dwóch „powieści” z twórczości Tomasza Manna. Zdradza także powód wizyty w Poznaniu – zamiar porozumienia się z Eggą van Haardt w sprawie ilustrowania przez nią jego nowych utworów: noweli, która ukaże się w jednym z pism literackich19, a później „w luksusowym wydaniu u Mortkowicza”20, noweli w języku niemieckim21, którą opublikuje szwajcarskie czasopismo redagowane przez Tomasza Manna22, i „powieści eschatologicznej” Mesjasz, która jest na ukończeniu. Skłoniły go do tego „walory wizualne i graficzne” prac poznańskiej artystki, szczególnie odpowiadające charakterowi jego utworów. Zapowiada także wspólne wystawy z Eggą van Haardt w Warszawie, Paryżu i Londynie. Na koniec Schulz opisuje swoje „jak najlepsze” wrażenia z pięciodniowej wizyty w Poznaniu, „w którym bawił po raz pierwszy”23.  (pls)

 • 1
  W relacjach prasowych dotyczących odczytu Schulza jest mowa jedynie o lokalu ZZLP. Skądinąd wiadomo, że od 1936 roku lokal Związku znajduje się właśnie przy ulicy Pierackiego 16A (zob. „Studio” R. 1, grudzień 1936, nr 9, s. 350; także online, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=8710&dirids=1, data dostępu: 10 października 2017). Przez kilka lat w tym miejscu cyklicznie organizowano wtorkowe odczyty literackie: „Od paru lat już oddział warszawski Związku Zawodowego Literatów Polskich organizuje w lokalu Związku przy ul. Pierackiego 16a m. 8 wtorki dyskusyjne z udziałem wybitnych prelegentów miejscowych i przyjezdnych” (Odczyty w Związku Literatów, „Wiadomości Literackie” R. XVI, 19 marca 1939, nr 12 (804), s. 8; także online, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=8983, data dostępu: 10 października 2017).
 • 2
  To nie była dyskusja, lecz demonstracja, „Czas” R. 90, 19 stycznia 1938, nr 18, s. 6 (także online, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=55908&tab=3, data dostępu: 10 października 2017).
 • 3
  Tydzień kulturalny. W kraju, „Tygodnik Ilustrowany”, 23 stycznia 1938, nr 4, s. 81 (także online, http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=222&dirids=1, data dostępu: 10 października 2017).
 • 4
  Odczyt o Gombrowiczu, „Apel”, 16 stycznia 1938, nr 17, dodatek artystyczno-literacki „Kuriera Porannego” nr 16.
 • 5
  Listy Brunona Schulza do Romany Halpern z 12 stycznia 1938 oraz z 18 stycznia 1938, [w:] Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016; list Wandy Kragen do Brunona Schulza z 31 stycznia 1938, [w:] ibidem.
 • 6
  Odczyt o Gombrowiczu
 • 7
  Schulz stwierdzi w jednym z listów, że ta krytyka była reakcją na entuzjazm Wandy Kragen wyrażony w stosunku do jego osoby, zob. list Brunona Schulza do Romany Halpern z 23 stycznia 1938, [w:] Bruno Schulz, op. cit.
 • 8
  List Wandy Kragen do Brunona Schulza z 31 stycznia 1938. 
 • 9
  To nie była dyskusja, lecz demonstracja…, s. 6.
 • 10
  Odczyt o Gombrowiczu
 • 11
  „Przecenia Pani moją wrażliwość i moje zdetonowanie skutkiem przemówienia Eigera” (Stefan Napierski to Stefan Marek Eiger), zob. list Brunona Schulza do Romany Halpern z 18 stycznia 1938.
 • 12
  List Brunona Schulza do Romany Halpern z 12 stycznia 1938.
 • 13
  „[J]estem nieodporny na osoby, które mi się narzucają, a tam masa osób rzuciło się na mnie” (ibidem, list nr I 95, s. 160; zob. także: Witold Gombrowicz, Dziennik 1953–1969, Kraków 2013, s. 656).
 • 14
  Nie były to małe pieniądze, skoro w 1937 roku Schulz zarabiał 300 złotych miesięcznie na państwowej posadzie w Drohobyczu, a jak sam twierdzi, w stolicy mógłby się utrzymać nawet za 200 złotych miesięcznie (zob. list Brunona Schulza do Romany Halpern z 30 sierpnia 19387, [w:] Bruno Schulz, op. cit.).
 • 15
  Wanda Melcer koordynowała wtorkowe spotkania dyskusyjne organizowane przez ZZLP.
 • 16
  List Brunona Schulza do Romany Halpern z 18 stycznia 1938.
 • 17
  Stanisław Piasecki, Czarowanie gałązką w zębach, „Prosto z mostu” R. IV, 30 stycznia 1938, nr 7 (173). Nazwisko Schulza nie pojawia się w artykule, ale kontekst (prelekcja na zebraniu dyskusyjnym) nie pozostawia żadnych wątpliwości.
 • 18
  Bruno Schulz, Ferdydurke, „Skamander” R. XII, t. 12, lipiec–wrzesień 1938,  z. XCVI–XCVIII, s. 183–189 (także online, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=121250&tab=3; data dostępu: 10 października 2017).
 • 19
  Kometa z ilustracjami Eggi von Haardt ukaże się w 35 (774) numerze „Wiadomości Literackich” z 21 sierpnia 1938 roku*.
 • 20
  Wydawnictwo J. Mortkowicza – oficyna założona i prowadzona w latach 1903–1931 przez Jakuba Mortkowicza, a później przez jego żonę Janinę, mająca wielkie zasługi w promocji polskiej literatury w Polsce i na świecie.
 • 21
  O ilustracjach do Die Heimkehr Egga von Haardt pisze do Schulza w liście z 23 marca 1938 roku* (Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 316).
 • 22
  Schulz ma na myśli dwumiesięcznik „Mass und Wert”, wydawany w latach 1934–1940 pod redakcją Tomasza Manna.
 • 23
  Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.
<i>Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem)</i>, „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.
Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.
<i>Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem)</i>, „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.
Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier” 1938, nr 7, s. 4–5.