5 stycznia 1938, środa

Poznań. (A) Bruno Schulz spotyka się z Eggą van Haardt, ilustrującą jego utwory. (B) Koresponduje z Zenonem Waśniewskim.

(A) Jak wynika z listu do Waśniewskiego, jest to pierwszy lub drugi dzień wizyty Schulza w tym mieście: „Wasz list doszedł mnie do Poznania, gdzie bawię u pewnej przyjaciółki”1. Przyjaciółką tą jest prawdopodobnie Egga van Haardt, a główny cel pobytu stanowi omówienie szczegółów dotyczących ilustracji do Komety2, Die Heimkehr3 oraz Mesjasza, co zdradza w wywiadzie udzielonym „w przeddzień wyjazdu”48 stycznia, dziennikarzowi poznańskiego „Nowego Kuriera”. Zatem wbrew zapowiedziom z listu – „już jutro wyjeżdżam”5 – pisarz opuszcza Poznań dopiero 9 stycznia.

Zobacz też: 11 stycznia 19382 października 1938. (ts)

(B) Na list Waśniewskiego Schulz odpisuje „tylko parę słów […] odkładając odpowiedź właściwą do powrotu do domu” i obiecując przesłać „coś niewielkiego dla «Kameny»”. Pospiesznie dzieli się wrażeniami z pobytu w Poznaniu: „Jestem u bardzo miłych i inteligentnych ludzi”, dopytując, czy przyjaciel zna to miasto. Wspomina o styczności z „Promem”, tutejszym miesięcznikiem poetyckim, co Waśniewskiego – jako redaktora „Kameny” – mogło szczególnie zainteresować6.

Zobacz też: 15 marca 1934*, 24 marca 1934*, 2 kwietnia 193[4], 24 kwietnia 1934, 5 czerwca 1934, 23 czerwca 1934, 28 sierpnia 1934*, 14 września 1934*, 30 września 1934*, 6 października 1934*, 15 października 1934*, 7 listopada 1934*, 15 listopada 1934*, 19 grudnia 1934*, 28 stycznia 1935*, 16 marca 1935*, [25 marca 1935]*, 24 czerwca 1935*, 13 lipca 1935*, 3 sierpnia 1935*, [7 sierpnia 1935]*, 2 czerwca 1937*, 4 sierpnia 1937*, 24 kwietnia 1938*. (mo) (bt)

 • 1
  List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938, [w:] idem, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 92. Potwierdzałaby to również relacja dziennikarza „Nowego Kuriera”, według którego Schulz miał spędzić w Poznaniu pięć dni. Zob. Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych” (Wywiad z Brunonem Schulzem), „Nowy Kurier”, 11 stycznia 1938, nr 7, s. 4–5 (także online, http://www.wbc.poznan.pl, data dostępu: 15 grudnia 2017).
 • 2
  Kometa z ilustracjami Eggi von Haardt ukaże się w 35 (774) numerze „Wiadomości Literackich” z 21 sierpnia 1938 roku.
 • 3
  O gotowych ilustracjach do Die Heimkehr Egga von Haardt pisze do Schulza w liście z 23 marca 1938 roku (Bruno Schulz, Księga listów, s. 316).
 • 4
  Rozmowa z autorem „Sklepów cynamonowych”…, s. 4.
 • 5
  List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938, [w:] ibidem, s. 92.
 • 6
  Ibidem.
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938 roku
List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938 roku