8 października 1892, sobota

Drohobycz. Rodzice Brunona Schulza, Jakub i Henrietta, stają się małżeństwem w świetle prawa w Galicji.

Zgodnie z zapisem w księdze urodzin żydowskiego okręgu metrykalnego w Drohobyczu Bruno Schulz był dzieckiem nieślubnym1. Jego rodzice, Jakub i Henrietta, zawarli małżeństwo rytualne, ważne z punktu widzenia religijnego, jednak nieuznawane przez władze państwowe. Dopiero 8 października 1892 roku, zgodnie z adnotacją w tej samej metryce2, zawierają oni ważny w świetle prawa związek małżeński. 

Zobacz też: 12 lipca 1892, 17 listopada 1900. (mr)

  • 1
    Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/154, k. 86. Zob. Jerzy Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Kraków 1995, s. 37.
  • 2
    „Wedle metryki zaślubin z r. 1892, karta 8, poz. 29, zawarli rodzice prawny związek małżeński na dzień 8 października 1892 w Drohobyczu” (AGAD, sygn. 1/300/0/-/154, k. 86). Co ciekawe, adnotacja o identycznej treści znajduje się metryce urodzenia Izydora Schulza z 1881 (AGAD, sygn. 1/300/0/-/142, k. 140).