przed 19 maja 1921 roku

Drohobycz–Warszawa. Bruno Schulz przyjeżdża do Warszawy.

Najprawdopodobniej zatrzymuje się u swojego brata Izydora, który w 1921 roku został dyrektorem warszawskiego oddziału Galicji SA, przeprowadził się do stolicy i zamieszkał przy placu Grzybowskim 71. W planach ma między innymi – za radą Ostapa Ortwina – wizytę u Wilama Horzycy2. Poza tym, jak można sądzić z korespondencji, odwiedza wystawy i muzea: „Z powodu wielu nowych rzeczy, które widziałem jestem pod przygnębiającym wrażeniem własnych braków i zacofania”3.

Zobacz też: przed 13 kwietnia 1921, 19 maja 1921, 20 maja 1921. (mo)

  • 1
    Książka adresowa członków Żyd. Stow. Humanitarnego „B’ne B’rith” w Polsce, Kraków 1926, s. 71; Z żałobnej karty. B.P. inż. Izydor Schulz, „Codzienna Gazeta Handlowa” R. X, 23 stycznia 1935, nr 19, s. 2. O samym miejscu, jego najbliższej okolicy i Abrahamie Ostrzedze, który miał tam pracownię w latach 1915–1920, zob. Urszula Makowska, Ogrody Abrahama Ostrzegi, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” / „Fine Arts Diary” (Nowa Seria) 2017, nr 12: Abraham Ostrzega i żydowskie środowisko artystyczne / Abraham Ostrzega and the Jewish artistic circle, s. 13–30.
  • 2
    List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 33.
  • 3
    Ibidem.