przed 13 kwietnia 1921 roku

Lwów, ulica Fredry 8. Bruno Schulz poznaje Ostapa Ortwina.

Do spotkania dochodzi u adwokata dr. Romana Aleksandrowicza1, w jego mieszkaniu nad kawiarnią „Roma”, mieszczącą się w budynku na rogu ulic Fredry i Akademickiej2. Aleksandrowicz jest długoletnim przyjacielem Ortwina, a także znajomym Schulzów z Drohobycza3.

Schulz i jego twórczość wywierają na Ortwinie dobre wrażenie4. Nie tylko poleca on Schulzowi, by podczas pobytu w Warszawie odwiedził Wilama Horzycę i zwrócił się do niego „po radę i poparcie w […] aspiracjach”5, ale także pisze do Horzycy list rekomendujący mu młodego artystę6. 15 kwietnia 1921 roku Horzyca, w odpowiedzi na list Ortwina otrzymany 14 kwietnia 1921 roku7, informuje: „P. Szulc nie zgłosił się jeszcze. Bardzo chętnie zaznajomię go z wszystkimi”8.

Zobacz też: przed 19 maja 1921, 19 maja 1921, 20 maja 1921. (mo)

 • 1
  „Czy przypomina Pan sobie, że przed 15 laty był W. Szan. Pan tym, który mnie odkrył jako malarza? Było to u p. Dra Romana Aleksandrowicza” (List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 15 maja 1935 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 33).
 • 2
  O miejscu tym, jak również o ówczesnych lwowskich relacjach Schulza, między innymi z Kazimierzem Sichulskim (por. 28 maja 1922) i różnymi osobami noszącymi nazwisko Aleksandrowicz, pisze Wira Cypuk w artykule O ilustracjach Brunona Schulza do noweli „Z dworu ślepej bogini” (przeł. Adam Pomorski, „Schulz/Forum” 2020, nr 15, s. 201–216). Ortwin mieszka w owym czasie przy ulicy Okólskiego, lokal 4 na parterze (por. Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Odział Rękopisów. Zespół (fond) 73: Archiwum Ostapa Ortwina. 246: Korespondencja Ostapa Ortwina. Lisy Wilama Horzycy do Ostapa Ortwina 1921–1937 (10), k. 10, dostępne on-line w zbiorach Ossolineum).
 • 3
  Wira Cypuk, op. cit., s. 209–210, passim.
 • 4
  „Jestem WSzanownemu Panu prawdziwie wdzięczny za powziętą dla mnie życzliwość i zainteresowanie dla moich artystycznych aspiracji, jakkolwiek nie wiem, czym na to zasłużyłem i pragnąłbym, by przynajmniej moja przyszłość to usprawiedliwić mogła” (List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku, [w:] Bruno Schulz, op. cit., s. 33).
 • 5
  Ibidem.
 • 6
  „Doznałem miłej niespodzianki, gdy okazało się, że nie jestem panu Horzycy nieznany, że był o moim przyjściu uprzedzony […]. Nietrudno mi było odgadnąć, komu zawdzięczam tak przychylne usposobienie pana Horzycy dla mnie, który mi też w końcu wyjawił, że W. Szanowny Pan, mimo iż wówczas nie było mowy o listownej rekomendacji, z własnej inicjatywy polecił mnie gorąco i prosił o zaopiekowanie się mną” (List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku, [w:] Bruno Schulz, op. cit., s. 33).
 • 7
  Ta data pozwala określić terminus ante quem spotkania Schulza z Ortwinem.
 • 8
  Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Odział Rękopisów. Zespół (fond) 73: Archiwum Ostapa Ortwina. 246: Korespondencja Ostapa Ortwina. Lisy Wilama Horzycy do Ostapa Ortwina 1921–1937 (10), k. 25, dostępne on-line w zbiorach Ossolineum).