19 maja 1921, czwartek

Warszawa. Bruno Schulz składa wizytę Wilamowi Horzycy.

Prawdopodobnie odwiedza go w mieszkaniu przy ulicy Nowy Zjazd 7/41. Zapowiedziany przez Ostapa Ortwina2 – „Nietrudno mi było odgadnąć, komu zawdzięczam tak przychylne usposobienie pana Horzycy dla mnie, który mi też w końcu wyjawił, że W. Szanowny Pan, mimo iż wówczas nie było mowy o listownej rekomendacji, z własnej inicjatywy polecił mnie gorąco i prosił o zaopiekowanie się mną”3 – spotyka się z „serdeczną życzliwością” i wynosi ze spotkania jak najlepsze wrażenia. Cieszy się „z poznania tak zacnego i życzliwego […] człowieka”. Horzyca poleca go Władysławowi Skoczylasowi, artyście i ówczesnemu dyrektorowi Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie, i obiecuje zapoznać z Romanem Kramsztykiem.

Zobacz też: przed 19 maja 1921, 19 maja 1921, 21 maja 1921. (mo)

  • 1
    To jest ówczesny adres Horzycy, por. Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Odział Rękopisów. Zespół (fond) 73. Archiwum Ostapa Ortwina, 246. Korespondencja Ostapa Ortwina. Lisy Wilama Horzycy do Ostapa Ortwina 1921–1937 (10), k. 10v, dostępne on-line w zbiorach Ossolineum). Anna Kaszuba-Dębska (Bruno. Epoka genialna, Kraków 2020, s. 343) zakłada, że była to redakcja „Skamandra” przy Złotej 8 lub kawiarnia Mała Ziemiańska przy Mazowieckiej 12, ale Schulz pisze: „miałem sposobność udać się”, co może raczej sugerować spotkanie w mieszkaniu (ewentualnie w biurze), nie w miejscu publicznym.
  • 2
  • 3
    List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 33.