20 maja 1921, piątek

Warszawa, plac Grzybowski 7. Bruno Schulz pisze list do Ostapa Ortwina.

Relacjonuje w nim wizytę u Wilama Horzycy, dzieli się wyniesionymi z niej nadziejami, ale przede wszystkim dziękuje za rekomendację, która zjednała mu życzliwość gospodarza. W podziękowaniu do korespondencji dołącza szkic ołówkowy i kilka grafik1.

Zobacz też: znajomość z Ortwinemprzed 13 kwietnia 1921 roku15 maja 1935; pobyt w Warszawie – przed 19 maja 1921, 19 maja 1921, 21 maja 1921. (bt) (mo)

  • 1
    List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 33–34.
List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku
List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku