21 maja 1921, sobota

Warszawa. Bruno Schulz prawdopodobnie odwiedza Władysława Skoczylasa, dyrektora Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie.

W każdym razie o takim zamiarze wspomniał dzień wcześniej w liście do Ostapa Ortwina: „Pan Horzyca polecił mnie Skoczylasowi, do którego jutro się udam i w którego szkole może pracować będę”1. Nie wiadomo, jak przebiega to spotkanie, ale pewne jest, że Schulzowi nie udaje się zdobyć posady.

Zobacz też: 19 maja 1921. (mo)

  • 1
    List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 33.