24 września 1937, piątek

Drohobycz. Bruno Schulz przesyła materiały na wystawę pod tytułem Życie literackie i pisze list do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie.

Dołączony do materiałów wystawowych krótki list Schulza1 to odpowiedź na pismo organizatorów, którzy zaprosili go do udziału w wystawie prezentującej książki, czasopisma literackie oraz rękopisy i fotografie znanych pisarzy. Ekspozycja jest przygotowywana w ramach Pierwszego Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej, który odbędzie się między 2 a 10 października 1937 roku w Warszawie. Wśród materiałów przesyłanych przez Schulza znajdują się dwa fragmenty rękopisów opowiadań ze Sklepów cynamonowych, dwie fotografie, szkic okładki do Sklepów cynamonowych oraz krótki aforyzm o książce. Rękopisy, fotografie i szkic najprawdopodobniej wejdą w skład przygotowywanej ekspozycji. Z kolei aforyzm zostanie opublikowany w broszurze Pisarze o książce, przygotowanej przez Stanisława Piotra Koczorowskiego – „urządzając […] wystawę Życie literackie, zwróciłem się do wielu pisarzów z prośbą o nadesłanie ich myśli o książce, by stworzyć z nich pierwszy w Polsce drukowany zbiór tego rodzaju”2.

Zobacz też: 9 stycznia 1938. (ts)

  • 1
    List nie wszedł do edycji: Bruno Schulz, Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016. Przypomina o nim Zdzisław Adamczyk w artykule List i aforyzm Brunona Schulza, „Ruch Literacki” R. XLV, 2004, z. 1 (262), s. 103–104.
  • 2
    Pisarze o książce. Zdania i uwagi współczesnych pisarzów polskich, zebrał Stanisław Piotr Koczorowski, Warszawa 1937, s. 5.
List Brunona Schulza do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie z 24 września 1937 roku
List Brunona Schulza do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie z 24 września 1937 roku