przed 11 lipca 1930 roku

Truskawiec. Otwarcie wystawy Brunona Schulza i Joachima Kahanego w Klubie Towarzyskim.

Na początku lipca 1930 zostaje otwarta wystawa w Klubie Towarzyskim (Domu Zdrojowym) w Truskawcu, będąca prezentacją „rysunków tuszem, akwafort [cliché-verre’ów] i obrazów olejnych”1 Brunona Schulza oraz metaloplastyki (obrazy kute w blasze) Joachima Kahanego. Wystawa jest reklamowana w miejscowej prasie i wzmiankowana w lwowskiej „Chwili”2

Opis pokazanych na niej prac Schulza zawiera recenzja Jana Kleczyńskiego, opublikowana 28 sierpnia*: „Prace B. Szulca [!], młodego artysty, który urodził się w Drohobyczu, a kształcił we Lwowie, odznaczają się szczerością, graniczącą z naiwnością bezpośredniego uczucia. Rysunki młodego artysty kreślone są dłonią doświadczoną, którą chwilami porywają tendencje ekspresjonistycznych lekkich deformacji. Fantazja artysty obraca się w kole demonizmu kobiety, pojmowanej nieraz na tle wpływów Ropsa. Są to jednak echa dalekie. Koncepcje artysty są samodzielne, technika czasem jeszcze twardawa, poczucie kolorystyki światła duże”3.

W starszych publikacjach poświęconych Schulzowi wystawa bywa datowana na rok 19284. Informacje o niej Jerzy Ficowski zaczerpnął z listu Juliusza Flaszena5, który najwięcej miejsca poświęcił epizodowi z udziałem chadeckiego senatora Maksymiliana Thulliego, domagającego się zamknięcia ekspozycji Schulza jako pornograficznej6. Do skandalu jednak nie doszło, władze uzdrowiska odmówiły interwencji. O całej sprawie wiedziała zapewne tylko garstka przyjaciół Schulza; nikt spośród jego znajomych, poza Flaszenem, nie przywołał jej we wspomnieniach.

Wystawa trwa prawdopodobnie do końca sierpnia 1930*7. (um)

 • 1
  Określenie prac Schulza według: Jan Kleczyński, Wrażenia artystyczne z Truskawca. Widok na Borysław. – Muzeum w Pomiarkach. – Wystawa dzieł J. Kahanego i B. Szulca [!] w Klubie, „Kurier Warszawski” 1930, nr 235 (wydanie wieczorne), s. 9. Wzmianki o wystawie zamieściła również „Chwila” 1930, nr 4056, s. 13 (zob. 11 lipca 1930*); nr 4072, s. 15 (27 lipca 1930*); nr 4090, s. 13 (14 sierpnia 1930*).
 • 2
  Niezwykła impreza artystyczna w Truskawcu, „Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 1930, nr 15, s. 5 (zob. 28 czerwca 1930*); Z wystawy Schulza i Kahnego, „Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski” 1930, nr 22, s. 6 (20 sierpnia 1930*); Kronika, „Chwila” 1930, nr 4056, s. 13 (11 lipca 1930*); nr 4072, s. 15 (27 lipca 1930*).
 • 3
  J. Kleczyński, op. cit.
 • 4
  W Regionach wielkiej herezji (1967; 1975) Ficowski podaje datę wystawy 1928, we wstępie do Xiegi bałwochwalczej (1988) – „w 1928 lub 1929 roku” (s. 10), w „Polskim Słowniku Biograficznym” (1995–1996) wymienia wystawę z właściwym rokiem 1930.
 • 5
  Bruno Schulz, Księga listów, zebrał, opracował, wstępem, przypisami i aneksem opatrzył Jerzy Ficowski, Kraków 1975, s. 159–160; Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, wydanie 2, Kraków 1975, s. 102–103; idem, Słowo o „Xiędze bałwochwalczej”, [w:] Bruno Schulz, Xięga bałwochwalcza, przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski, Warszawa 1988, s. 10–11. Por. Jerzy Kandziora, Przestrzenie pamięci, przestrzenie rozproszenia (Jerzego Ficowskiego składanie biografii Brunona Schulza), [w:] Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, redakcja Elżbieta Konończuk, Elżbieta Sidoruk, Białystok 2005, s. 250–251.
 • 6
  W Liście gości opublikowanej w „Głosie Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjskim” z 28 lipca 1930 (nr 19, s. 5) wymieniono Maksymiliana Thulliego, profesora Politechniki Lwowskiej, który przybył do Truskawca z żoną i zamieszkał w willi Jadwinówka.
 • 7
  Możliwe, że zamknięta została już w czwartek, 21 sierpnia, jeśli uznać, że informacja o „ostatnim tygodniu” wystawy opublikowana 14 sierpnia* („Chwila” 1930, nr 4090, s. 13) precyzyjnie określa terminy.