9 czerwca 1927, czwartek

Drohobycz. Bruno Schulz przygotowuje dokumenty związane z prośbą o przedłużenie pozwolenia na nauczanie.

Aktualne pozwolenie, udzielone Schulzowi 14 stycznia 1925 roku, wygasa 31 sierpnia. Schulz nadal nie spełnił jednego z warunków – nie złożył egzaminu pedagogicznego, ale ma już za sobą egzamin naukowy: „z rysunku jako przedmiotu nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich”1, który zdał 27 kwietnia 1926 roku. Własnoręcznie sporządza odpis potwierdzającego to świadectwa i uwierzytelnia notarialnie. „Dosłowną zgodność […] odpisu z okazanym […] pierwopisem” stwierdza Izak Rosenblatt2 – jak głosi pieczęć – „zastępca notariusza w Drohobyczu mianowany wskutek śmierci notariusza śp. Stanisława Tokarskiego dekretem Sądu okręgowego w Przemyślu z 26/6 1926”. Schulz uiszcza opłatę stemplową w wysokości 20 groszy.

Zwracając się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z prośbą o przedłużenie pozwolenia na nauczanie, załącza do listu3 odpis i oficjalną zgodę na nauczanie rysunków w szkołach średnich. Ministerstwo zarejestruje dokument z datą 14 czerwca4.

Zobacz też: 14 września 1927. (kw) (mo)

 • 1
  Odpis wierzytelny świadectwa Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie z 9 czerwca 1927, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, tom XIII, teczka 29379, k. 6.
 • 2
  Podpis udało się zweryfikować na podstawie informacji z „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości” z 15 października 1924 roku (nr 20, s. 524; dostępne on-line).
 • 3
  List Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 14 września 1927, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, tom XIII, teczka 29376, k. 44.
 • 4
  List Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 14 września 1927, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, tom XIII, teczka 29376, k. 44.