31 grudnia 1926, piątek – 4 stycznia 1927, wtorek

Drohobycz. Bruno Schulz choruje na grypę.

Według informacji zawartych w wykazie stanu służby1, sporządzonym 15 grudnia 1927 roku przez Jana Matłachowskiego, dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły, grypa ta jest powodem pierwszej od początku pracy Schulza w szkole, czyli od 1 września 1924 roku, jego „nieobecności w służbie” z powodu choroby. Absencja zostaje uznana za usprawiedliwioną.

Warto w tym miejscu odnotować, że podpisywane przez Schulza w latach 1924–1927 umowy z władzami drohobyckiego gimnazjum jasno określały warunki zapłaty za czas spędzony na zwolnieniu chorobowym oraz konsekwencje przedłużających się lub powtarzających absencji: „W razie nieobecności na służbie z powodu choroby będzie otrzymywał Pan Bruno Schulz przez cały czas tej nieobecności różnicę między wynagrodzeniem wyżej wymienionym a zasiłkiem pobieranym w myśl obowiązujących przepisów kasy chorych. Jednakże nieobecność na służbie z powodu choroby nie może trwać dłużej niż dwa miesiące. W razie przekroczenia tego terminu umowa niniejsza rozwiązuje się sama przez się, bez potrzeby jakiegokolwiek zawiadomienia lub wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym termin upłynął. Przy obliczaniu dwumiesięcznego czasu trwania choroby liczy się jako przerwy tylko te okresy czynnej służby, które wynoszą przynajmniej połowę czasu poprzedniej nieobecności z powodu choroby. O ile służba czynna trwała krócej, nie stanowi ona przerwy, a poszczególne okresy choroby liczą się razem”2.

Zobacz też: 1 stycznia 1927. (mo)

  • 1
    CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 15.
  • 2
    Zob. Umowa między Brunonem Schulzem a Janem Matłachowskim zawarta 8 maja 1926, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 24–25; Odpis wierzytelny umowy w sprawie stosunku służbowego z 3 września 1927, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 7–8.