3 września 1927, sobota

Drohobycz. Bruno Schulz podpisuje przedłużenie dotychczasowej umowy z dyrekcją Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły.

By dopełnić formalności, własnoręcznie sporządza odpis umowy o pracę, którą podpisał 8 maja 1926 roku (zatwierdzona 1 czerwca 1926) i już raz przedłużał: 30 czerwca 1926 roku1. W kancelarii Władysława Janiszewskiego dokument poświadcza zastępca notariusza w Drohobyczu, dr Franciszek Kędzierski2, „mianowany wskutek śmierci śp. Władysława Janiszewskiego dekretem Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 22 I 1927”. Kędzierski, stwierdzając, „że odpis powyższy zgadza się dosłownie z okazanym […] nieostemplowanym oryginałem”, jednocześnie odnotowuje dopiski korygujące dwa opuszczenia, które wkradły się do umowy podczas jej przepisywania3. Za czynności notarialne inkasuje opłatę stemplową w wysokości 60 groszy.

Tak uwierzytelniony dokument jest podstawą podpisanego przez Schulza i dyrektora Jana Matłachowskiego* przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny, czyli od 1 września 1927 do 31 sierpnia 1928 roku. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu przez Schulza ostatniego pozwolenia na nauczanie mimo braku wystarczających kwalifikacji. 

Zobacz też: 9 czerwca 1927. (kw) (mo)

  • 1
    Odpis wierzytelny umowy w sprawie stosunku służbowego z 3 września 1927, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 7–8.
  • 2
    Podpis zweryfikowany na podstawie protestu wekslowego sporządzonego w 1925 roku przez Franciszka Kędzierskiego (Zarys polskiego prawa wekslowego, oprac. dr Alfred Laniewski […] i dr Karol Hamerski, uzgodnił z prawem wekslowym z 28/4 1936 dr Leon Bloch […], Lwów [1937], s. 74–75; dostępne on-line).
  • 3
    Odpis wierzytelny umowy w sprawie stosunku służbowego z 3 września 1927, k. 8.