29 listopada 1929, piątek

Drohobycz. Państwowe Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły wizytuje dr Denys Łukianowicz, wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Nie wiadomo, czy bierze udział w lekcjach Brunona Schulza.

Wizytator zda w kuratorium sprawozdanie z wizytacji. Jego zadaniem jest również ocenianie nauczycieli1. Tak więc zapewne niezależnie od tego, czy zajęcia Schulza są wizytowane, sama obecność Łukianowicza w szkole jest dla Schulza stresująca. 

Na pierwszej lekcji nie ma uczniów wyznania katolickiego, którzy uczestniczą we mszy świętej z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego2.

Łukianowicz jest znawcą twórczości Tarasa Szewczenki, ukraińskim pisarzem i krytykiem literackim3. Nadzór nad drohobyckimi średnimi szkołami ogólnokształcącymi pełni od 1 listopada4

Zobacz też: 17 kwietnia 1928*, 3 listopada 1928*, 7 kwietnia 1933*, 23 marca 1934*. (kw)

 

 • 1
  Zobacz Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 kwietnia 1927 r. w sprawie przepisów dla okręgowych wizytatorów szkolnictwa ogólnokształcącego i zakładów kształcenia nauczycieli, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1927, nr 8, poz. 108.
 • 2
  Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za lata szkolne 1929/30, 1930/31 i 1931/32, Drohobycz 1932, s. 10, 17 (dostępne on-line: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/272/edition/237/content).
 • 3
  Лукіянович Денис Якович, [w:] Енциклопедія Сучасної України, https://esu.com.ua/search_articles.php?id=59188.
 • 4
  Ogólnik Kuratorium OSL z dn. 5 listopada 1929 r., Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego 1929, R. XXXIII, nr 10.