5 grudnia 1929, czwartek

Drohobycz. Bruno Schulz ma co najwyżej tylko trzy lekcje rano, a następnie być może ogląda z uczniami film zatytułowany Powszechna Wystawa Krajowa.

Po trzeciej lekcji uczniowie Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły idą do kina Sztuka na film o Powszechnej Wystawie Krajowej1. Schulz może pełnić rolę ich opiekuna. Jednak prawdopodobne również, że ze względu na złe samopoczucie, korzysta z wolnego popołudnia.

Cześć uczniów i nauczycieli gimnazjum miała okazję zwiedzać PeWuKę. Nie wiadomo, czy był wśród nich Schulz, którego brat Izydor należał do Komitetu Budowy Pawilonu Naftowego2

Zobacz też: 10 września 1928*, 1–11 lipca 1929*. (kw)

  • 1
    Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za lata szkolne 1929/30, 1930/31 i 1931/32, Drohobycz 1932, s. 17 (dostępne on-line: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/272/edition/237/content).
  • 2
    Ibidem, s. 83.