24 maja 1911, środa

Lwów–Budapeszt. Początek wycieczki studentów Wydziału Budownictwa Lądowego CK Szkoły Politechnicznej do Włoch: podróż w kierunku Budapesztu. Bruno Schulz zapewne nie bierze udziału w wyjeździe.

W oświadczeniu dla władz szkolnych w 1935 roku nie stwierdzi, że zna Węgry i Włochy, nie zachował się żadne wspomnienia podobnej wycieczki. Ponieważ w statucie uczelni zapisano: „wycieczki naukowe programem objęte stanowią część integralną nauki”1, można by przypuszczać, że Schulz w tym czasie choruje. W 1924 roku w podaniu o zezwolenie na nauczanie napisze „Od r. 1910–1914 z przerwami spowodowanymi nadwątlonym zdrowiem studiowałem architekturę w Szkole Politechnicznej we Lwowie”2. Jednak obligatoryjność wycieczek prawdopodobnie nie była egzekwowana3.

Zobacz też: 1–9 czerwca 1912*, 17–18 czerwca 1913*. (kw)

  • 1
    Postanowienia i przepisy dla słuchaczów C. K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie, Lwów 1898, § 12, s. 4; http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/plain-content?id=5255 (dostęp: 03.04.2021); Oświadczenie o znajomości obcych krajów, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 42. Zob. też: Program C. K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1911/1912, Lwów 1911, s. 111; https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/6452/edition/5919/content?ref=desc (dostęp: 03.04.2021).
  • 2
    List Brunona Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 sierpnia 1924 roku, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 227–228.
  • 3
    Zob. Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1912/13, Lwów 1912, s. 100, 111; http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3853&from=pubstats (dostęp: 03.04.2021).