Jan Kurczab, Cień „Xięgi Bałwochwalczej”, „Życie Literackie” 1956, nr 44,
s. 5.