Dorota Buchwald, Brunona Schulza „Emeryt”, „Antena” 1988, nr 20.